Ruimtelijke ordening en vervoer

Door de invoering van de omgevingswet in 2022 krijgen wij als gemeente meer ruimte om de inwoners mee te laten denken over de invulling van hun eigen leefomgeving.

Om de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen zullen wij optimaal gebruik moeten maken van de vrijkomende locaties binnen onze dorpskernen. Hier is geen provinciale goedkeuring voor nodig en betekent dat het snel gerealiseerd kan worden.

Meer kansen voor starters en jonge gezinnen

GBK zet zich in voor een gezonde variatie van woningen waarbij de kwaliteit en leefbaarheid in de omgeving centraal staan. De ambitie van GBK ligt niet op het aantal woningen maar op woningen die passen bij de vraag en doelgroep. Meer kansen voor starters en jonge gezinnen om een geschikte woning te krijgen als er doorstroming kan plaatsvinden naar betaalbare huur- en koopwoningen binnen onze gemeente.

Seniorenwoningen

Door huisvesting aan te bieden voor ouderen als er aandacht gegeven kan worden voor ontwikkeling van levensbestendige- en seniorenwoningen. Deze woningen zoveel mogelijk te bouwen in de buurt van winkels en andere voorzieningen dan kan er doorstroom ontstaan.

Particulieren initiatieven

GBK is een groot voorstander van particuliere initiatieven. Het bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) projecten zullen wij zeker ondersteunen. Gedegen onderzoek naar nieuwe locaties in het buitengebied zal worden uitgevoerd om in de toekomst voldoende woningen voor onze inwoners te kunnen realiseren.

Bouwen van betaalbare appartementen complexen van 3 a 4 woonlagen voor starters, jonge gezinnen en ouderen willen wij dan ook graag gerealiseerd zien. Binnen de huidige woningmarkt is hiervoor weinig aanbod beschikbaar.

Voldoende sociale huurwoningen en mantelzorgwoningen

Verder wil GBK dat voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd dit in samenwerking met de corporatie De Woonschakel. Tijdelijke huisvesting voor woningzoekenden heeft onze prioriteit en aandacht (bijv. containerwoningen, Tiny-houses).

Tevens blijven wij als GBK alle medewerking verlenen om mantelzorgwoningen makkelijker te kunnen realiseren.

Veiligheid

Veiligheid is een gevoel dat bewoners ervaren en de WhatsApp-buurtpreventie heeft bewezen dat bewoners zich hierdoor veiliger voelen. GBK werkt mee aan nieuwe verzoeken van WhatsApp-buurtpreventie en het verbeteren van doelmatig gebruik hiervan. Dit, zodat de inwoners zich nog meer op hun gemak voelen en betrokken zijn. Om onze inwoners op de mogelijke risico’s te wijzen worden er vanuit GBK initiatieven genomen.

Leefbaarheid

GBK zet zich al jaren in om de leefbaarheid in onze dorpen te vergroten. Indien nodig zullen we voorstellen en/of aanpassingen doen die het gewenste effect opleveren.

Leefbaarheid betekent dat de inwoners van onze gemeente, ongeacht afkomst, religie, geaardheid, leeftijd en gezondheid, zich welkom en thuis voelen. Een samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar en bereid zijn elkaar te helpen en te ondersteunen. Daarvoor is het nodig dat de bestaande kleine scholen in de verschillende dorpskernen blijven bestaan voor het gevoel van saamhorigheid.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid in de dorpskernen is een belangrijk aandachtspunt voor GBK. Onze gemeente bestaat uit 14 dorpen en GBK onderzoekt hoe verkeersveilig deze dorpskernen zijn. De komende vier jaar wil GBK, daar waar nodig is, dan ook dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt.

We willen kritisch kijken naar bijvoorbeeld betere inrichting van 30-km zones, parkeerbeleid en onderhoud. Er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in veilige en goed begaanbare wandel- en fietspaden zodat inwoners, schoolgaande jeugd en minder validen zo min mogelijk problemen ervaren.

De schoolzone locaties waar de veiligheid ter discussie staat houden we scherp in de gaten. Onze aandacht gaat ook uit naar de verkeersafhandelingen bij de bestaande scholen en tevens bij de nieuw gebouwde Droomgaard in Avenhorn.

Zelfstandigheid voor Koggenland

De gemeente Koggenland werkt al jaren samen met diverse gemeenten in de regio West-Friesland (PACT van West-Friesland). GBK juicht deze samenwerking toe maar wel met behoud van eigen identiteit en continueren van eigen bevoegdheden. Behoud van de zelfstandigheid voor Koggenland vindt GBK belangrijk. Wij zien geen toegevoegde waarde in een fusie met aanliggende gemeenten:
Koggenland blijft Koggenland!