Zorg en gezondheid

Mantelzorg

Inwoners die hun naasten alle zorg bieden die nodig is, kunnen van GBK rekenen op nog meer ondersteuning en waardering. Om degene die verzorgt meer te ontlasten en het respijt te verhogen, wil GBK het vangnet voor hulp vergroten. Dit willen we bereiken door middel van een betere samenwerking met de werkgever van de mantelzorger, de gemeente en de directe leefomgeving.

Het bouwen van mantelzorgwoningen heeft voor ons een hoge prioriteit. Het dichtbij verlenen van zorg en wonen binnen bereik van die zorg is van groot belang. GBK blijft zich inzetten voor een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin senioren goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen.

GBK wil zich dan ook inzetten voor een regionaal ouderenbeleid binnen West-Friesland waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt.

Het gehele budget van het Sociale Domein is “ontschot”, met andere woorden: het is voor alle beleidsvelden beschikbaar. GBK is hier groot voorstander van want hierdoor kunnen we, daar waar nodig, zorg blijven bieden.

Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet (kinderen en jongeren tot 18 jaar). Ook dit jaar zijn de totale kosten voor de jeugdzorg weer toegenomen en dat resulteert dat de gemeente een groot structureel tekort houdt op de jeugdzorg. Een financieel tekort mag niet leiden tot kwaliteitsvermindering. GBK is van mening dat het aantal aanvragen voor jeugdzorg terug te dringen is door in te zetten op preventie en vroeg signalering.

Zowel voor ouderen- als jeugdzorg onderkent GBK het belang van vaste aanspreekpunten om te kunnen doorpakken en zeker bij gestapelde problematiek.

GBK vindt dat alcohol, gokken en drugs op jonge leeftijd een halt toegeroepen moet worden en wil inzetten op preventie. Dit door een spiegel voor te houden en de confrontatie aan te gaan met de directe omgeving van de gebruiker.

Veiligheid

Een veilige gemeente kan op verschillende gebieden worden bereikt. GBK wil zich dan ook op verschillende vlakken inzetten om Koggenland nog veiliger te maken. Veilig maar ook gezond wonen is meer dan ooit van groot belang. Als het gaat om een gezonde leefomgeving heeft onze specifieke aandacht asbest op daken van schuren en gebouwen. Dit is een gevaar voor de gezondheid van mens en dier wanneer losse vezels worden ingeademd.

Dorpshuizen

GBK wil de dorpshuizen in stand houden en daar in blijven voorzien. Wij weten dat inwoners behoefte hebben aan een dorpshuis, dat toegankelijk is voor iedere inwoner: jong of oud, met of zonder beperking. Dorpshuizen zijn een sociale ontmoetingsplek voor alle inwoners en waar men kan deelnemen aan diverse activiteiten. Voor GBK zijn dorpshuizen het kloppend hart van de buurt.

Sport, cultuur en recreatie

Het welzijn van de burger is voor een groot deel afhankelijk van het aanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie. GBK wil de leefbaarheid binnen de dorpen stimuleren.

Wij staan voor een samenleving waarbij niemand tussen wal en schip valt en waar we er voor elkaar zijn. Met blijvende aandacht ter voorkoming van armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Wij blijven in gesprek en in contact met onze inwoners. Stimuleren initiatieven die tot doel hebben bij te dragen aan wat de gemeenschap nodig heeft om te kunnen voldoen aan de voorwaarde dat iedereen kan meedoen.

Onze extra aandacht gaat uit naar het vermijden van eenzaamheid binnen onze gemeente en ondersteund initiatieven daarvoor. GBK wil de eenzame inwoner meer betrekken in het sociale leven van Koggenland.

Armoede

Als gemeente horen we er alles aan te doen om onze inwoners financieel fit te laten zijn. Wij vinden dat niemand buiten de boot mag vallen. Het voorkomen van armoede is voor ons een speerpunt. Wij steunen de initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van onze inwoners enerzijds en armoedebestrijding anderzijds o.a. door adequaat in te spelen op dreigende financiële problemen bij inwoners ten gevolge van de coronacrisis. Essentieel is dat de gemeente werkt vanuit één loket gedachte.

De gemeente

GBK vindt dat onze gemeente zichzelf kan verbeteren qua dienstverlening naar de inwoners van Koggenland. In het algemeen scoort de gemeente goed op bereikbaarheid en informatievoorziening. Het verhelpen van klachten en de ruimte bieden aan initiatieven scoort hier minder goed. Dat moet in onze ogen beter.

GBK wil een gemeentelijke organisatie die niet alleen goed haar diensten verleent, maar vooral ook goede diensten verleent.