Snel besluiten over de juiste locatie HOED

COALTIEPARTNERS VVD KOGGENLAND EN GBK: SNEL BESLUITEN OVER JUISTE LOCATIE HOED ZODAT ER DUIDELIJKHEID IS VOOR HUISARTSEN, PATIENTEN EN INWONERS.

In tegenstelling tot hetgeen in diverse media gesuggereerd wordt, is de (nieuwe) gemeenteraad het juist volledig met elkaar eens: er moet zo snel mogelijk een HOED komen. Net zoals de verenigde huisartsen, apotheker en andere belanghebbenden zoals het ‘Dijklander Ziekenhuis’ zijn zij het volledig met elkaar eens. De vraag is echter ‘waar’ moet de HOED komen?

TOEKOMSTBESTENDIG

Dat er snel een HOED moet komen staat buiten kijf. De volledige raad is zich terdege bewust van de nut en noodzaak van een snelle behandeling van het dossier HOED en wil daar uiteraard graag aan meewerken. De meerderheid van de gemeenteraad heeft, voordat het een dergelijke uiterst belangrijke beslissing neemt over de meest geschikte locatie van een HOED, een aantal vragen opgesteld die door betrokken partijen snel en goed te zijn beantwoorden. Remco Linnekamp van ‘VVD Koggenland’ geeft aan: “Het is een belangrijke taak van de raad om zich goed te laten informeren alvorens een verantwoorde beslissing te kunnen nemen. De antwoorden op die vragen zullen de raad inzicht geven in de benodigde huisvestingseisen. Voor nu, maar ook met het oog op de toekomst. En zal daarmee, in overleg met alle belanghebbenden, de meest geschikte locatie kunnen ontwikkelen. Zo snel mogelijk. Wellicht op locatie Dwingel/Jozefschool, maar mogelijk ook elders als dat gericht op de toekomst meer mogelijkheden en kansen biedt.”

TWEE GEZONDHEIDSCENTRA IN DE GOORN?

De gemeenteraad is in september 2020 medegedeeld dat onderzocht zou worden of de huisartsen van Ursem, Spierdijk, Berkhout, Avenhorn en De Goorn gezamenlijk gehuisvest kunnen worden op de locatie van de oude Jozefschool. Gezondheidscentrum De Goorn zou dus verhuizen van de huidige locatie op de Dwingel 3 naar de nieuwbouw op de Dwingel 6. Groot was dan ook de verbazing toen de gemeenteraad in december 2021 een brief ontving van het gezondheidscentrum De Goorn waarin zij vertelden dat zij niet zijn meegenomen in het onderzoek. De huisartsen van de Goorn gaven bovendien aan helemaal niet te willen verhuizen, maar juist het gezondheidscentrum op de huidige locatie van de gemeente te willen kopen en te willen uitbreiden.

En zo is dus de toch wel bijzondere situatie ontstaan dat straks twee zelfstandige gezondheidscentra bijna tegenover elkaar aan de Dwingel in De Goorn gevestigd zullen zijn, terwijl de huisartsenzorg in Spierdijk, Berkhout en Ursem (samen zo’n 7.000 inwoners) is verdwenen. Bovendien is er geen openbaar vervoer vanuit Ursem en Spierdijk naar De Goorn, een zorgpunt voor ons dat ook helemaal niet is meegenomen in het onderzoek.

VERKEERSVEILIGHEID DE GOORN

“In januari 2022 ontving de gemeenteraad het rapport Veilige Schoolroutes in De Goorn en Avenhorn. Daaruit blijkt dat de verkeersdruk op de Dwingel nu al te hoog is, waardoor deze belangrijke schoolroute niet voldoet aan de landelijke veiligheidsrichtlijnen. Na vragen van D66 bleek ons in april 2022 dat de verkeersdruk nog eens met ruim 10% toeneemt als de huisartsen en de apotheek zich daar gaan vestigen. Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid van onze fietsende kinderen.” Aldus René Klok van GBK.

En dan is nog niet eens rekening gehouden met een mogelijke regiofunctie van het Dijklander Ziekenhuis op die locatie, een op het laatste moment nieuw toegevoegde functie op deze locatie, waarvan het helemaal niet duidelijk is wat dit bijvoorbeeld betekent voor het ruimtegebruik. Een belangrijk punt, want op de Dwingel 6 is geen ruimte voor uitbreiding van het gezondheidscentrum. En we willen natuurlijk van ons gemeenschapsgeld geen gezondheidscentrum bouwen die bij oplevering of binnen enkele jaren daarna al te klein is.

GEVAAR

Het gevaar dreigt dat de gemeenteraad zich, door druk van buitenaf, de zorgvuldigheid laat ontnemen om de juiste beslissing te nemen. Het onderwerp kwam immers pas in december 2021 officieel op de agenda. Overtuigd van het feit dat er zo snel mogelijk een HOED moet komen, maar daarentegen ook de mogelijke consequenties goed moet onderzoeken van bijvoorbeeld het aantal verkeersbewegingen en parkeerdruk rondom een te stichten HOED. Zeker wanneer het Dijklander Ziekenhuis een ‘anderhalvelijns’ zorg (samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten buiten de muren van ziekenhuis, waarbij bijvoorbeeld cardiologen en dermatologen spreekuur houden in de voorgenomen HOED) gaat aanbieden aan de gehele regio, op de gezamenlijk uitgekozen definitieve locatie. Want niemand wil een HOED met overlast en Bijwerkingen. Wel een HOED met de juiste zorg op de juiste plek.

One thought on “Snel besluiten over de juiste locatie HOED

  1. Je ziet het goed Arti, van de ene kant willen ze de zorg dichterbij brengen en van de andere kant gaan ze de afstand vergroten.
    Ik vermoed dat er hele andere redenen zijn en dat het meer met geld te maken heeft inplaats van de zorg dichterbij brengen een gratis dependance voor het Ziekenhuis.
    En die haast ik vermoed dat de huisarts uit Ursem graag wil stoppen en niet tot zijn 67ste wil doorgaan.
    We zullen het zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *